Så här jobbar vi på förskolan

Vår verksamhet ska präglas av demokrati och solidaritet och barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära.

Arbetet tillsammans med barnen sker genom ett utforskande och projektinriktat arbetssätt där barnens initiativ och intressen ligger till grund.

Pedagogerna på våra förskolor ska ha ett förhållningssätt där lustfullt lärande och utforskande är i fokus.

Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och upptäcka glädje samt känna tilltro till sin egen förmåga och sin inneboende kreativitet.

Barnen och pedagogerna behöver därför experimentera och utforska med hjälp av alla sina sinnen.

Reggio Emilias filosofi

Alla kommunala förskolor i Haninge är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Enligt den använder ett barn många olika språk för att lära sig saker. Vi tillämpar därför olika verktyg och metoder för barnens pedagogiska utveckling. Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Förskolorna arbetar dessutom i gemensamma projekt för att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018